Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Biblioteka jest integralną częścią ośrodka.
2. Biblioteka służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
3. Szczegółowe zadania oraz organizację biblioteki ośrodka określają statuty poszczególnych szkół.

§2

1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice uczniów oraz inne osoby za zgodą dyrektora ośrodka.
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

§3

1. Przed wejściem do czytelni należy zostawić torby, plecaki w miejscu do tego
wyznaczonym.
2. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
3. W czytelni nie wolno spożywać posiłków i napojów.
4. W bibliotece można korzystać z telefonów komórkowych tylko w uzasadnionych
przypadkach i wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

II. Regulamin wypożyczalni

§4

1. Każdy czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie zbiory.
2. Czytelnik samodzielnie korzysta z wolnego dostępu do półek.
3. W razie potrzeby czytelnik może poprosić o pomoc nauczyciela bibliotekarza.
4. Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 5 książek.
5. Książki wypożycza się na okres 30 dni.
6. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zmienić liczbę oraz okres wypożyczenia książek.
7. Filmy można wypożyczyć na okres 2 tygodni.
8. W przypadku rezerwacji książki lub filmu obowiązuje kolejność zamówień.
9. Każdy czytelnik posiada kartę biblioteczną i konto w elektronicznym katalogu bibliotecznym, do którego ma dostęp chroniony hasłem i loginem nadanym
przez nauczyciela bibliotekarza.
10. Czytelnik korzysta wyłącznie z własnego konta bibliotecznego.
11. Konta bibliotecznego nie można udostępniać innym osobom.
12. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, filmu, czasopisma, płyty DVD
lub kasety VHS czytelnik powinien odkupić taki sam egzemplarz lub po uzgodnieniu
z nauczycielem bibliotekarzem przekazać inną pozycję.
13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia pozycji ze zbiorów specjalnych czytelnik
w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem ustala formę rekompensaty.
14. Wobec czytelników przetrzymujących książki wstrzymuje się wypożyczenia
do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
15. Na okres wakacji i ferii zimowych można wypożyczyć maksymalnie 5 książek.
16. Wypożyczenia na wakacje są możliwe po rozliczeniu się czytelnika z biblioteką
za dany rok szkolny.
17. Czytelnicy wypożyczający książki i filmy na okres wakacji powinni zwrócić
je do biblioteki nie później niż do końca pierwszego tygodnia września.
18. Wszystkie wypożyczenia należy zwrócić do biblioteki na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
19. Czytelnicy opuszczający szkołę mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką za pomocą karty obiegowej wydanej przez wychowawcę klasy (uczniowie, absolwenci) lub kadry (pracownicy).
20. W przypadku nie rozliczenia się z biblioteką są stosowane kolejno upomnienia:
a) monit do ucznia lub pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub tradycyjnej,
b) informacja do wychowawcy klasy (uczniowie) lub dyrektora (pracownicy),
c) informacja do rodziców ucznia za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub tradycyjnej.
21. Czytelnicy mają obowiązek szanować wypożyczone zbiory.

§5

1. Biblioteka nie przyjmuje darowizn w formie pieniężnej.
2. Biblioteka może przyjąć dary książkowe nie starsze niż 10 lat od daty wydania
z wyjątkiem uzupełnień serii wydawniczych oraz pozycji trudno dostępnych na rynku wydawniczym.
3. Biblioteka może przyjąć dary audiowizualne.
4. Darczyńcą może zostać każdy czytelnik biblioteki oraz osoba spoza szkoły.

III. Regulamin czytelni

§6

1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów specjalnych i zbiorów bibliotecznych.
2. Z księgozbioru podręcznego i ze zbiorów specjalnych można korzystać wyłącznie
na miejscu.
3. Czasopisma można wypożyczyć na okres 7 dni.
4. Korzystanie z telewizora, dvd i video jest możliwe wyłącznie podczas lekcji przedmiotowej i pod opieką nauczyciela mającego lekcję z daną klasą.
5. W czytelni mogą odbywać się lekcje przedmiotowe pod opieką nauczyciela przedmiotu.
6. Lekcje przedmiotowe w czytelni mogą odbywać się wyłącznie w godzinach pracy biblioteki i po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
7. Uczniowie zwolnieni z lekcji powodu nieobecności nauczyciela, zwolnienia z religii
i wychowania fizycznego po uzyskaniu zgody wicedyrektora ośrodka przebywają
w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

IV. Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

§7

1. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
2. Praca przy komputerze jest możliwa po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
3. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają klasy realizujące lekcję przedmiotową w bibliotece.
4. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.
5. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza godzinami lekcji, ale tylko w godzinach pracy biblioteki.
6. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
7. Wykorzystanie nośników zewnętrznych jest możliwe po wcześniejszym ich sprawdzeniu programem antywirusowym.
8. Nie wolno wyłączać komputerów ani rozłączać kabli zasilających bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
9. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
10. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw oraz zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego.
11. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnionego sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
12. Wyszukane informacje lub efekty pracy mogą być zapisane na USB lub wydrukowane.
13. Korzystanie z drukarki jest bezpłatne.
14. Nie wolno wchodzić na strony internetowe o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, w tym strony pornograficzne, hazardowe i zawierające przemoc.
15. Po skończonej pracy należy zostawić porządek przy stanowisku komputerowym.
16. W przypadku nieprzestrzegania §7 regulaminu stosuje się kolejno odebranie przywilejów:
a) natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika i pouczenie,
b) ograniczenie prawa do korzystania z komputera na okres jednego tygodnia
i zgłoszenie do wychowawcy klasy,
c) wstrzymanie prawa do korzystania z komputera do końca semestru i zgłoszenie
do wychowawcy klasy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2018r.